Skip to content

Algemene voorwaarden HumanSuccess®

‘s-Hertogenbosch,  januari 2024

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: 

HumanSuccess®, KVK nr.: 73458597.

Opdrachtgever: 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden, die in het kader van een mediation, training, advies, of coaching dienen te worden verricht. Indien twee of meer partijen verzoeken om werkzaamheden te verrichten, gelden zij beiden, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, als opdrachtgever.

Opdracht: 

Alle werkzaamheden die opdrachtnemer voor opdrachtgever uitvoert in het kader van een mediation opdracht, coach-opdracht, training of advies.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen HumanSuccess® en opdrachtgever. Zij worden geacht deel uit te maken van een mediation overeenkomst of een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover dit schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

2.2. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van HumanSuccess® binden HumanSuccess® niet.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van HumanSuccess® heeft aanvaard.

4.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld.

4.3. HumanSuccess® zal de werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt naar beste inzicht en vermogen verrichten. De opdrachtnemer heeft daarbij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit verlangt, kan de opdrachtnemer -na expliciete toestemming van opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden of derden bij de uitvoering van de mediation of andere werkzaamheden betrekken. De kosten van deze derden zullen ten laste van opdrachtgever worden gebracht.

4.5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer tijdig en volledig wordt voorzien van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. Opdrachtnemer heeft het recht de mediation/opdracht op te schorten tot het moment dat alle gegevens voorhanden zijn. 

4.6. HumanSuccess®  zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

4.7. HumanSuccess® heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht niet te accepteren of een opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging de klant het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Iedere aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is beperkt tot het totaal van de, tot het moment van aansprakelijkstelling, in rekening gebrachte kosten en is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheid verzekering afgesloten door HumanSuccess® wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de betreffende polis.

5.2. Bij inschakeling van derden zal HumanSuccess® de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. HumanSuccess® is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6. Geen getuigenverklaring / verschoningsrecht

6.1. Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om HumanSuccess® en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. 

6.2. Anderzijds kan HumanSuccess® er niet voor instaan dat zij onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.

Artikel 7. Kosten van de werkzaamheden en betaling

7.1. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

7.2. De door HumanSuccess® verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de voor een opdracht overeengekomen honorarium, dan wel de aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.

7.2. Dit uurtarief kan jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Het uurtarief wordt verhoogd met eventuele reiskosten, huur van ruimtes, telefoon-, faxkosten, porti en andere door derden in rekening te brengen of gebrachte kosten. 

7.3. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

7.4. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim. Tot aan de dag van algehele voldoening is in dat geval over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor consumenten geldt dat zij de wettelijke rente verschuldigd zijn.

7.5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de incasso van de vordering, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag en ten minste € 50,- zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor consumenten geldt de vergoeding conform ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.’

7.6. Bij niet (tijdige) betaling van de facturen heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer, die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Slotbepaling

8.1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en HumanSuccess® is Nederlands recht van toepassing.